RealTime

אני באה מאמריקה הלטינית ואנחנו בדרך כלל עם מאוד חם, מלא חיים, ובעיניי COB תמיד היה כזה. הוא מלא חיים והוא מתעניין והוא רוצה לדעת הכול על כל מי שנמצא בנוכחותו. פילאר סאלדריאגה