RealTime

מפגש של חברי התנועה ברמות הגבוהות ביותר של Scientology שמייצגים את קהילותיהם ברחבי העולם, מתכנס להפלגה שנתית שמריעה לשנה מדהימה של התרחבות התנועה.