RealTime

דיוויד מיסקביג': הישגים

תפקידו החיוני של דיוויד מיסקביג' בהגשמת החזון והמורשת של ל. רון האברד מתומצת בסיפור של מנהיגותו. הוא:

עוד על ההישגים של דיוויד מיסקביג'