RealTime

הכפלנו פי 10 את מתן השירות שלנו ב-15-10 השנים האחרונות... וזה אך ורק בזכות המנהיגות של יו"ר מועצת המנהלים, ההכוונה שלו והעבודה הטהורה שלו. קלייב ראבי