RealTime

מנהיגותו של מר מיסקביג' היא מאוד שקופה. ... הוא מאוד פעיל בחשיפה שלנו לציבור ואיך אנחנו משפיעים על האנושות ואיך דת ה-Scientology עובדת עם כל שאר המנהיגים הדתיים כדי לבצע את העבודה. אמט אוסבורן