RealTime

[דיוויד מיסקביג'] הוא מנהיג משכמו ומעלה, הייתי אומר. ... כשל.ר.ה מצא מישהו לקחת שליטה, כשהוא עזב, הוא לא היה יכול למצוא מישהו טוב יותר לדעתי. הוא נערץ וזוכה לכבוד במידה עצומה. גריי לבט