RealTime

[דיוויד מיסקביג'] הוא עמוד התווך, ולכן ל.ר.ה בחר בו. אז, הוא ידע שהוא יכול לבטוח בו לעשות את מה שצריך לעשות והוא עושה את זה. והוא עושה עבודה נפלאה בזה. קאלינדי אנגל