RealTime

אין אף אחד אחר שהייתי מרגישה כזו גאה לומר – זה יושב-ראש מועצת המנהלים שלי – זה יושב-ראש מועצת המנהלים של הדת שלי, של הדת שלנו. לורי ג'סופ