RealTime

להגשמה של משאלותיו [של ל. רון האברד] עבור הדת ועבור הכתבים יש כזו משמעות [עבור דיוויד מיסקביג'] כי זה מאוד משמעותי לפלנטה. לנה פיראק