RealTime

[דיוויד מיסקביג'] מאחד קבוצה שזה מדהים. ... אני רואה את המוצרים, הדברים המבוצעים, את התנועה. אני רואה דברים זזים בכיוון. לואיס קולון